รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

          พวกเรากำลังมองหาบุคคลากรเพื่อมาร่วมงานกับเรา การทำงานแบบเป็นกันเอง ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ปิดกั้นความคิด มีความรับผิดชอบ
          กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

ตำแหน่ง: Backend Developer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบและพัฒนา API ในรูปแบบ RESTful API ที่มีความปลอดภัย
   - ระบบที่ทำรองรับการ Scale เมื่อมีผู้ใช้มากขึ้น
   - ศึกษาค้นคว้า และเปลี่ยน Framework ที่ใช้ตามความเหมาะสมของงานอยู่เสมอ
   - แก้ไขปัญหางานเก่า และพัฒนาให้ดีขึ้น
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - มีความรู้ Go
   - เข้าใจ SQL และ NoSQL (โดยเฉพาะ MongoDB) Database
   - เข้าใจหลักการ OOP, MVC, SOLID
   - สามารถใช้งาน WebSocket
   - เข้าใจและสามารถสร้าง RESTful API ได้
   - มีความรู้ Linux พื้นฐาน
   - มีความรู้ Docker
   - ใช้ Git เป็น
   - สามารถ Deploy งานขึ้นเซิฟเวอร์ได้
   - มีความรู้ Kubernetes, Microservice, Message Queue(NSQ, RabbitMQ), gRPC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: Frontend Developer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ตาม Requirement หรือสร้างเว็บไซต์ตามที่ UI/UX Designer ออกแบบไว้ โดยจะเน้นที่เว็บ CRM เป็นหลัก
   - ทำงานร่วมกับ Backend Developer ในการใช้งาน Web API หรือ Web Service
   - แก้ไขปัญหางานเก่า และพัฒนาให้ดีขึ้น
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - มีความรู้ Javascript, Typescript (Angular, React)
   - สามารถปรับแต่ง HTML และ CSS ได้ และใช้ Bootstrap หรือ Material UI เป็น
   - เข้าใจหลักการ OOP, MVC, SOLID
   - สามารถใช้ WebSocket ได้
   - สามารถออกแบบและสร้างเว็บไซต์ตามหลัก Responsive Design ได้
   - ใช้ Git เป็น
   - สามารถ Deploy งานขึ้นเซิฟเวอร์ได้
   - สามารถใช้ Mocha, Chai ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - สามารถออกแบบ UI/UX หน้าเว็บได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: Android Developer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันตาม Requirement หรือสร้างแอปพลิเคชันตามที่ UI/UX Designer ออกแบบไว้ โดยจะเน้นที่แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการเป็นหลัก (หนูหนวก, ตาบอด)
   - ทำงานร่วมกับ Backend Developer ในการใช้งาน Web API หรือ Web Service
   - แก้ไขปัญหางานเก่า และพัฒนาให้ดีขึ้น
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - มีความรู้ Java หรือ Kotlin ถ้าได้ทั้ง 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - เข้าใจและสามารถใช้งาน XML ในการสร้าง UI ได้
   - เข้าใจหลักการ MVC, MVP, MVVM, SOLID
   - ใช้ Git เป็น
   - มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SQL
   - สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Firebase ได้
   - ศึกษาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้รองรับ SDK เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ
   - สามารถทำ Automate testing ด้วย Espresso และ JUnit ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - ถ้ามีผลงานแอปพลิเคชัน(โดยเฉพาะที่อยู่บนสโตร์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: iOS Developer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันตาม Requirement หรือสร้างแอปพลิเคชันตามที่ UI/UX Designer ออกแบบไว้ โดยจะเน้นที่แอปพลิเคชันสำหรับคนพิการเป็นหลัก (หูหนวก, ตาบอด)
   - ทำงานร่วมกับ Backend Developer ในการใช้งาน Web API หรือ Web Service
   - แก้ไขปัญหางานเก่า และพัฒนาให้ดีขึ้น
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - มีความรู้ Swift หรือ Objective-C ถ้าได้ทั้ง 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - เข้าใจหลักการ VIPER, SOLID
   - ใช้ Git เป็น
   - เข้าใจ Pod
   - สามารถใช้ Auto Layout ได้
   - มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SQL
   - สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Firebase ได้
   - เคยสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ CallKit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   - ถ้ามีผลงานแอปพลิเคชัน(โดยเฉพาะที่อยู่บนสโตร์) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: System Engineer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลเซิฟเวอร์ของงานต่าง ๆ
   - ตรวจสอบและอัปเดตเซิฟเวอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง ให้ปลอดภัย
   - ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเมื่อเซิฟเวอร์มีปัญหา
   - แก้ไขปัญหางานเก่า และพัฒนาให้ดีขึ้น
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - มีความรู้และเชี่ยวชาญ Linux
   - มีความรู้ Docker
   - เข้าใจและสามารถตั้งค่า NGINX, Kong ได้
   - เข้าใจ Kubernetes, Microservice, Message Queue (NSQ, RabbitMQ)
   - ใช้ Git เป็น
   - สามารถใช้ ELK Stack หรือ CI/CD Tools ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: VoIP Developer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งระบบ VoIP
   - พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมสำหรับการใช้งาน VoIP บนวินโดวส์
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - สามารถติดตั้งและปรับแต่ง Asterisk (หรือ FreeSWITCH), OpenMCU (ถ้าไม่เคยแต่มีใจอยากทดลอง สามารถคุยกันได้)
   - มีความเข้าใจเกี่ยวกับ SQL
   - มีความรู้ C++, GTK, Qt
   - มีความรู้ Docker
   - ใช้ Git เป็น
   - ชอบค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองอยู่เสมอ

ตำแหน่ง: IT SUPPORT OFFICER


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - รับเรื่องจากลูกค้า สามารถวิเคราะห์แยกแยะบริการที่เกิดปัญหาได้
   - ชี้แจง ประสานงานปัญหาระหว่าง Technician กับ End-User ได้
   - สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
   - สามารถทำงานเป็นกะได้ (บริษัทฯ ให้บริการรับแจ้งปัญหา 24 ชม. แบ่งเป็น 3 กะ)
อัตรา: 6 ตำแหน่ง
เงินเดือน: 12,000+ (ตามที่ตกลง)
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - สามารถใช้งาน Microsoft Word / Excel ได้ดี
   - มีการใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสม
   - อายุไม่เกิน 30 ปี, วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
   - มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
   - สามารถเริ่มงานได้ทันที
   - หากสามารถอ่าน Document ภาษาอังกฤษได้ หรือมีความรู้ด้าน Linux และ Network
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง: Technician Officer


ตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง ?
   - ดูแลระบบ Linux Server, Web Server
   - เรียนรู้ระบบที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ และสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
   - สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นตามที่บริษัทฯ กำหนดได้
   - สามารถทำงานเป็นกะได้ (บริษัทฯ ให้บริการรับแจ้งปัญหา 24 ชม. แบ่งเป็น 3 กะ)
อัตรา: 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน: 20,000+ (ตามที่ตกลง)
งานนี้เหมาะกับคนแบบไหน ?
   - เข้าใจ และสามารถใช้งาน Ubuntu หรือ CentOS ได้
   - มีความรู้ด้าน network ดี, มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
   - อายุไม่เกิน 30 ปี, วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
   - มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
   - สามารถเริ่มงานได้ทันที
   - หากสามารถอ่าน Document ภาษาอังกฤษได้ หรือสามารถเขียนโปรแกรมได้
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ร่วมงานกับ Spinsoft ดียังไง ?


   - องค์กรมีความมั่นคง มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
   - Work-Life-Balance การทำงานแบบคนรุ่นใหม่
   - สามารถ WFH ได้
   - สวัสดิการดี เพื่อนร่วมงานดี
   - คอมพิวเตอร์และจอส่วนตัวสำหรับทำงาน
   - ปรับเงินเดือนประจำปี
   - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
   - ค่าตอบแทนพิเศษ
   - ประกันสังคมที่ครอบคลุม
   - ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินเดือน: 20k+ (จบใหม่) 23k+ (มีประสบการณ์) หรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ชั้น 2 ห้องเลขที่ INC1-226 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แผนที่: https://goo.gl/maps/EubVpHChB1LHTUpe8
E-mail: jobs@spinsoft.co.th    เบอร์โทรศัพท์: 02-107-1631